تاريخ : سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ | 18:54 | نویسنده : عبداله درویشی

                                  املای غیر تقریری  پایه دوم راهنمایی

1-دو واژه"غصّه و قصّه  "رادر جاي خالي مناسب قرار دهيد.

مادر بزرگ                   گفت ومن                            خوردم.  

2-دو كلمه بنويسيد كه با حرف  " ط " آغاز شده باشد. 

 1.                                      2. 

3-دوكلمه بنويسيدكه با حرف   "ز"    پايان يابد.

 1.                                      2.

4-غلط هایی املایی متن زیر را پیدا نموده وصحیح آن ها را بنویسید.

الف)بوستان های ایران مهدود ومنهصر به باغ های است که خیابان هایی آن هارا به قطعاتی تقصیم کرده   است فواسل میان قطعات باغ مصتور ازانواع درختان میوه است. 

كدام گزينه مفرد واژه  "مطالب"  است؟. 

1-طلبه     2- مطلب       3- طالب       4-مطلوب 

5-با توجّه به معني صحيح وغلط بودن كلمات زير را(ازنظر املايي) مشخص كنيد. 

 الف) حور:خورشید          ب)صواب:درست         ج)مأمور=آبادشده         د)حيات=زندگي 


6-با ترکیب های داده شده جمله بنويسيد.

الف)شهر کوهدشت:

ب)مدیر مدرسه: 

                                                                      عبداله  درویشی                                      انشا ونگارش خلاق دوم راهنمایی 

1-زیبایی ادبی" تلميح" را با ذكر مثال توضيح دهيد. 


2-با تر كيب هاي زير جمله بسازيد.

  دانه ي تسبيح:

مهارت هاي زندگي: 


3-براي واژه های زير كلمات قصار يا  امثال حكم  بنويسيد.

اميدواري:

دوست:

نیکوکاری:


  4-تصویر زیر رابا نثری ادبی ودر یک بندتوصیف کنید.( یک تصویر را به دانش آموز می دهنیم)


  5-از دو موضوع زير يكي را انتخاب ودر مورد آن انشايي بنويسد. 

1.کم گوی وگزیده گوی چون در              تاز اندک تو  جهان شود پر

  2.اگر (10000000000000)تومان پول به شما می دادندوفقط یک روز فرصت استفاده از آن را داشتید چه کار می کردید؟

                                                             عبداله درویشی               املای غیر تقریری پایه سوم راهنمایی

1-املای کدا م گزینه درست نیست. 

الف:سخت گیر               ب) سختگیر                ج)بزرگترین                  د)بزرگ ترین


2-مفرد كلمات زير را بنويسيد. 

الف)اسرار          ب) ملل           ج) لطایف            د) اسحار 


3-درجمله ها وعبارات زیر غلط های املايي رامشخص و صحیح آن ها را بنويسيد.

الف) هرکه هاجت مسلمان روا کند هم چنان باشد که همه ی امر را خدمت کرده باشد. برادرخیش  را   نسرت کن اگر ظالم بود یا مظلوم.              

  ب) اگر دید روشن نصبت به کشور خود نداشته باشد، محارت وتخصص هم به کار وی نخاهد آمد.

  ج)در مهاوراتی که به حضور او میان دوکس رود، خوز ننماید و استراغ سمع  نکند.


4-کلماتی بنویسید که با حروف داده شده ختم شده باشند.(هرکدام دو مورد) 

1-حرف(ط):

2-حرف(ظ):

3-حرف(ض):

4-حرف(ص):

                                                                                          عبداله درویشی       • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ